Co je Reiki?

26.10.2009 18:50

Reiki

je universální životní vesmírná energie

Reiki je japonský výraz, složený ze dvou slov:

Rei - vesmírný, životodárný, všezasahující
Ki - energie, síla


Reiki je universální životní vesmírná energie.
Tuto energii člověk může v běžném životě přijímat pouze ve spánku. Kdokoli projde zasvěcením do Reiki, srovná vibrace svého těla s vibracemi této nejvyšší vesmírné energie a může tuto energii přijímat i v bdělém stavu. Navíc ji může předávat dál přikládáním svých dlaní. K tomu aby mohl kdokoli touto energíí disponovat, stačí pouze zasvěcení do Reiki Mistrem Reiki .

Reiki je energie která je nám sesíláná z vyšších sfér. Práce s touto energií v nás probouzí harmonii a lásku ke všemu co nás obklopuje. Pomocí Reiki se můžeme vyrovnat s fyzickými i emocionálními problémy a dojít k poznání a pochopení smyslu našeho života. Již po zasvěcení do I. stupně  se otevřou energetické kanály k průchodu této energii. Dochází k pročištění bloků v těchto kanálech a zvýší se životní energie člověka.

Reiki není spojena s žádným náboženstvím !!!

Energie

 


Živé tělo, lidské i zvířecí, vyzařuje teplo a energii. Tato energie je samotná životní energie a má tolik jmen, kolik je civilizací. Polynéští Hunové nazývají tuto léčivou sílu Mana a američtí Irokézové jí říkají Orenda. V Indii je známá jako Prána, v Hebrejštině jako Ruach, v islámských zemích jako Barraka a v Číně jako Čchi. V Japonsku se tato energie nazývá Ki a z tohoto slova vzniklo také jméno pro Reiki.

V případě životní energie Reiki byly u osoby, jež je naladěna jako Reiki léčitel (tj. byl zasvěcen min. do 1.stupně Reiki), otevřeny kanály její tělesné energie a naladění na Reiki také pročistilo bloky v těchto kanálech. Nejen že se u této osoby zvýší životní energie Ki pro její vlastní léčení, ale tento člověk se také napojí na zdroj vesmírné Čchi neboli Ki. Tento zdroj lze popsat jakkoli, jak si jej jen léčitel přeje pojmenovat. Například Bůh, Bohyně, Vyšší já, První zdroj, Vesmír, nebo cokoli, co může označovat prvotní stvoření nebo životní energii. Reiki není náboženství, ani není s žádným náboženstvím spojené. Tato životní energie je zdrojem života samotného a je mnohem starší než kterákoli náboženská filosofie.

 

Zasvěcení do Reiki


I když všechno, co je živé, má Ki, naladění na Reiki napojuje příjemce intenzivněji na neomezený zdroj. Po přijetí naladění na Reiki I se příjemce stává kanálem této vesmírné léčivé energie. Všechno, co potřebuje od počátku naladění a po celý zbytek života udělat, aby se napojil na léčivou energii Ki, je, že musí přiložit své ruce na své tělo nebo na tělo někoho jiného, a energie začne automaticky proudit. Naladění se také zvyšuje pomocí přímého kontaktu osoby se zdrojem energie Ki životní energii osoby, která ji přijímá. Člověk přichází do styku s energií, která nejprve léčí jej a potom i druhé, aniž by léčitele vyčerpávala. V několika krátkých minutách procesu naladění dostává příjemce Reiki dar, který navždy změní jeho život ze všech pozitivních hledisek.

 

Naladění je předáváno mezi čtyřma očima a může vytvořit krásný rituál nebo může být provedeno rychle bez jakýchkoli ceremonií. Ať již je naladění provedeno jakkoli, je to magický dar. Zážitky při naladění se liší student od studenta. Někteří vnímají barvy, jiní vidí obrazy, někteří znovu prožívají své minulé životy - zvláště ty životy, v nichž dostali Reiki. Někteří jsou naplněni světlem nebo pociťují naprostý klid a mír, zázrak nebo lásku. Někteří studenti toho mohou vnímat více než jiní. Pocity jsou jednoznačné, ale velmi jemné. Když je nový Reiki léčitel požádán, aby na někoho přiložil ruce a předal mu tak energii, může napoprvé zažít vyzařování tepla skrz ruce, charakteristické pro Reiki.

Od chvíle, kdy člověk přijal naladění na Reiki, stává se z něj provozovatel Reiki se schopnostmi, o nichž dříve neměl ani tušení. Naladění nedává příjemci nic nového; otevírá a seřizuje to, co bylo i dříve jeho součástí. Proces velmi připomíná připojení lampy k síti v domě, kde již byla provedena instalace elektřiny; když přiloží léčitel své ruce na tělo s úmyslem léčit, je to jako by zapnul světlo. Tradiční učitelé říkají, že jestliže někdo přijme Reiki v tomto životě, je to proto, že je dostal již dříve, v jiných inkarnacích. Říkají, že Reiki je vzpomínání, a já věřím, že sahá ještě dál. My všichni jsme měli Reiki   ve svých minulých životech; je to součást našeho genetického dědictví a součást nás všech.

Pozitiva Reiki


Energie Reiki je naprosto pozitivní a nikdy nemůže nijak ublížit ničemu, co je živé, ať se to nachází v jakémkoli stavu nebo podmínkách. Tuto energii lze použít u každého, bez ohledu na to, jak je mladý, starý nebo slabý. Staří lidé, nemluvňata a děti reagují na Reiki velmi dobře, stejně jako pokojová zvířata a rostliny.

Reiki nepůsobí proti ničí svobodné vůli. Jestliže nějaká osoba tuto energii odmítá, Reikista mu jí prostě neposkytne. Není povinností Rekisty chodit všude pomáhat, může energii komukoli dát, je-li o to třeba požádán.

 

Protože je Reiki velice mocný systém léčení, je také důležité vědět, že je jen velmi málo věcí, které můžete udělat při léčení špatně. Energie Reiki je mnohem inteligentnější,   než kam sahají lidské vědomosti, a vše, co musíte provést k aktivaci této energie, je, že přiložíte své ruce na léčebné pozice nebo prostě tam, kde je přítomná bolest. Energie zajistí léčení a udělá to dobře. Léčitel nepotřebuje žádné zlepšené psychické schopnosti nebo snad uvědomování si celého procesu. Jedním růstem a užitkem z přijetí výcviku Reiki však je, že léčitelovy psychické schopnosti začnou růst, téměř od prvního naladění, a to ve všech směrech.

Historie Reiki


Poznatky a praktické zkušenosti s pozitivní energií R E I K I byly předávány z generace na generaci. V souvislosti s negativním trendem vývoje světové civilizace směrem k přemrštěné technizaci celé naší planety Země, a přehnaným lpěním lidstva na hmotných statcích zůstala narušena   u lidí harmonie těla, mysli a ducha což má za následek hojný výskyt nových a nových civilizačních onemocnění, odcizení, závisti a neupřímnosti mezi lidmi. Vzhledem k takto vzniklé situaci, jsme o tyto schopnosti postupně přicházeli, až k téměř úplnému zapomenutí. Určité informace se uchovaly v Tibetských, Čínských, Japonských písemnostech a také v ústním podání z mistra na žáka. Z Evropanů se zabýval studiem a výzkumem kosmických energií a starověkých metodik německý spisovatel, léčitel a jasnovidec Eckard Strohm.
Během meditace při vstoupení do Akašického principu, při nahlížení-načtení v "kosmické knihovně tohoto světa", pojmenované v Orientu Akaša, spatřil pětistupňový harmonizační systém, který pochází z Atlantidy nazvaný Atlantis Arolo Tífar. Dále zjistil také, že základní stupeň AROLA byl již znovuobjeven v minulém století Japoncem Dr. Mikao Usui, který pak začal tento systém práce s energií vyučovat pod názvem Reiki energie.
Dr. Mikao Usui byl japonským křesťanským knězem, kázal na malé univerzitě Došiša v Kjótu. Studoval lingvistiku(sanskrt, činštinu) pro lepší pochopení bible a biblických spisů. Stal se Dr. Teologie, studoval také Buddhismus a navštěvoval buddhistické kláštery, kde se blíže seznámil s uzdravováním duše i těla. V jednom z buddhistických klášterů v jeho knihovně nalezl s rukopisy a kresbami neznámého žáka Guatama Buddhy, podrobný popis rituálu, manter a symbolů, které používal Buddha ve své praxi při uzdravování. Tyto rituály nebyl schopen však použit a proto se oddal meditaci, při které mu přišlo vnuknutí, že by se měl postit a meditovat na hoře Kurijama po dobu 21 dní poblíž Kjóta, kde mu bude poskytnuto zasvěcení. A tak se také po 21 denním postěni a meditování stalo. 21 den při poslední meditaci na hoře Kurijama se mu zjevily ve fialově-zlaté září všechny symboly, které viděl na svítcích v klášteru v buddhistické knihovně. V tomto okamžiku pocítil splynutí s těmito symboly. Po procitnutí z meditačního transu pocítil , že jeho ruce jsou celé rozpálené a vyzařují příjemnou energii. Po sestupu z hory Kurijama zastavil se v hostinci, kde dotekem svých rukou okamžitě odstranil bolesti zubů mladé Japonce, která tam dělala servírku, čímž se podruhé přesvědčil o vyzařování příjemné léčivé energie z jeho rukou a také o tom, že touto energií může uzdravovat lidí. Během své praxe pochopil také, že je nutno ozdravovat nejenom tělo ale také i duši nemocného, jinak se mu nemoc bude neustále opakovat. Pochopil také pět důležitých duchovních zásad při práci s R E I K I. Došel k poznání, že produchovněním vlastního života lze změnit i kvalitu energetického pole svého těla. 

Dr. Mikao Usui během svého života zasvětil třináct R E I K I mistrů a později také další jeho následovníci vyškolili mnoho mistrů-učitelů R E I K I, kteří nadále předávají skrze zasvěcení svým novým a novým žákům schopnosti stát se kanálem této pozitivní životodárné vesmírné energie.

Při zasvěcovacím obřadu-iniciačním zasvěcením dochází u žáka k otevření-odblokování, avšak u velké většiny lidí uzavřeného kanálu pro průchod touto vesmírnou energii. Tento kanál zůstane po zasvěcení otevřen až dokonce života tohoto jedince.

Pozor negativním myšlením, negativními skutky, negativním životním stylem můžeme si vědomě způsobit přiškrcení tohoto životodárného kanálu a tím si omezit možnosti přísunu blahodárné pozitivní energie R E I K I !!!


Jak jdou stupně za sebou


1. stupeň

•  Stáváš se kanálem pro průchod REIKI. Máš schopnost tuto energii kdykoliv použít a předávat dál pokládáním rukou tam, kde je jí potřeba. Na to se nemusíš nijak soustředit, ani se v životě omezovat. Chceš-li předávat REIKI, stačí přiložit ruce nebo mít s příjemcem kontakt přes auru, aby REIKI začala proudit.
•  Vytvoří se určitý druh ochrany příjemce, která zabrání aby Tvá osobní energie byla přenášena

k němu zároveň s REIKI. Kdyby neexistovala tato ochrana, mohly by některé Tvé energie proniknout do vnitřního energetického systému příjemce a zůstat v něm.
•  Ty, jako kanál REIKI, získáš ochranu, která zabrání, aby se na Tebe přenesly disharmonické energie od ošetřovaného. Tím jsi jako terapeut chráněn před závažnými cizími energiemi.
•  Dojde ke zvýšení citlivosti vůči energiím. Při pokládání rukou začneš vnímat zcela nové pocity, které jsi před zasvěcením neměl.
•  Všechny schopnosti získané zasvěcením do 1. stupně REIKI se v Tobě zakotví navždy. Nelze Ti je odejmout, ani zrušit a taktéž nemohou samovolně zaniknout. A proto stačí každému člověku jedno zasvěcení pro celý život! Neexistují nepodařená zasvěcení, pokud jsou provedena tradičně vzdělaným Reiki mistrem s předanými symboly, mantrami a rituály. REIKI mistr neprovádí vlastní zasvěcení, ale vytvoří pouze kontakt s vesmírnou životodárnou energií. Vše ostatní je řízeno SHORA. Lidé dělají plno chyb, ale svazek uzavřený s BOHEM chyb nemá!
•  Každý účastník semináře obdrží skripta a osvědčení.


2. stupeň

II.stupeň následuje po prvním. Nejdříve však po uplynutí 21 dní, a to z toho důvodu, aby každý osobně poznal projevy reiki energie prvního stupně ve svém životě a zároveň aby reiki kanál byl dostatečně otevřen a pročištěn.

•  Zasvěcení do druhého stupně je doprovázeno přibližně trojnásobným zesílením používané reiki energie. Neboť zde se již neotvírá reiki kanál, a tělo je jakoby již nastaveno pro práci s reiki energií. Většina energetických projevů na fyzické úrovni už prodělává léčení a některé bloky jsou již rozpuštěny.
•  Každého, kdo se rozhodne postoupit do II. stupně, totiž očekávají úžasné změny, které jsou tak jemné ale tak zřetelné v životě praktikanta reiki, že je těžko může popsat i on sám.
•  Žákovi jsou předány tajné symboly a mantry pro práci s reiki na dálku, zesílení

a mentální symbol. Žák se učí tyto symboly používat, kreslit a kombinovat.
•  Dálkový symbol: přináší možnost pracovat s reiki na dálku, nebo jednoduše řečeno posílat reiki energii do jakéhokoliv místa, času a prostoru vesmíru a ta bude přijímána okamžitě!
•  Zesilovací symbol: zesiluje průtok reiki energie kanálem a tedy reiky působí intenzivněji a doba léčení se zkracuje. Navíc tento symbol působí jako ochrana jednotlivce, situace, jídla atd. Rovněž se používá k čištění prostorů od negativních energií.
•  Mentální symbol: přináší schopnost posílat reiki energii proti času a do budoucnosti

a tak napravovat hluboké karmické, psychické a mentální zátěže (deprese, výčitky , strach, zlost traumata), které nás trápí a poznamenávají. Stejně tak, lze použit tohoto symbolu k ozdravění člověka od některých jeho zlozvyků a závislostí (kouření, hraní automatů, braní drog, kousání nehtů…).
•  Každý účastník semináře obdrží skripta a osvědčení.

 

 

 

3. stupeň

Zasvěcení do třetího mistrovského stupně se doporučuje min. po tříleté práci po zasvěcení do reiki II. stupně. Neboť je velice důležité aby tato osoba poznala skutečné hranice a schopnosti jednotlivých stupňů, aby došla k vlastnímu hlubšímu poznání působení a možností reiki energie.

 

•  Reiki energie se dostává do hlubších energetických úrovní jednotlivce.
•  Jestli v prvním a druhém stupni přicházelo reiki na požádání, dá se říci že po zasvěcení do třetího stupně již praktikant v proudu reiki energie trvale přebývá.
•  Všechny schopnosti se zesilují.
•  Život dostává hluboký smysl a praktikant vesměs dochází k hlubokým poznáním.
•  Nicméně vždy je vše vyváženo osobní prací a hlubokým zájmem o pochopení smyslu osobní existence a bytí.
•  Žák získává zasvěcením do třetího stupně reiki - schopnosti mistra, neboť je zasvěcen mistrovským symbolem.
•  Bude mu předán další symbol pro hlubokou ochranu osobnosti a čištění prostoru a situací.

 

Každý účastník semináře obdrží skripta, Certifikát.


 

4. stupeň

 
Tento stupeň je velice osobní záležitost, mezi mistrem a žadatelem.

•  Je to magický moment, který dá se říci obrací život reiki mistra tak trochu vzhůru nohama.
•  Jde o předání postupu zasvěcení do jednotlivých stupňů, včetně mistrovského.
•  Změny, které následují jsou velice hluboké a zasahující veškeré energetické struktury člověka.
•  Reiki mistr v reiki energii neustále žije a každou myšlenkou tuto energii realizuje.
•  Je velice důležité, aby takový člověk byl duchovně a lidsky na výši.
•  Každý účastník semináře obdrží CD s veškerými materiály (skripta, osvědčení), CertifikátPět životních pravidel Reiki


1. Právě dnes neměj zlost, nebo jinak řečeno

1. Dnes v sobě utiším všechnu zlobu, nebo jinak řečeno

1. Právě dnes se nerozčiluj2. Právě dnes neměj obavy
, nebo jinak řečeno

2. Dnes zapomenu na všechna trápení, nebo jinak řečeno

2. Právě dnes si nedělej starosti3. S uvědoměním vykonávej práci
, nebo jinak řečeno

3. Dnes budu svou práci dělat poctivě, nebo jinak řečeno

3. Vydělávej si na živobytí čestným způsobem4. Buď k lidem vlídný,
nebo jinak řečeno

 

4. Dnes budu laskavý ke všem bytostem, nebo jinak řečeno

4. Buď milý k bytostem ve tvé blízkosti5. Ráno i večer sepni ruce v modlitbu,
mysli ve své mysli a zpívej svými ústy, nebo jinak řečeno

5. Dnes si připomenu, kolik milosti se mi dostalo, nebo jinak řečeno

5. Buď vděčný za všechna požehnání

Licence Creative Commons
Čaj Room, jejímž autorem je Aleš Bednář, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: cajroom.webnode.cz
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/.

"Čaj je unikátní tím, že ho vůbec nevyrábějí lidé, ale utváří a produkuje ho sama příroda,"

Čaj room is an information website (not only) about tea.We recommend just the products, which has been tested by ourselfs. Čajroom offers advertising only for a tea sample. We test the sample, make a photo of it, add your text and link and also express our own opinion and recommendation.